Student Attendance

ระบบเช็คชื่อนักเรียน

ระบบเช็คชื่อนักเรียน

เหมาะโรงเรียนต่างๆ สำหรับการเช็คชื่อนักเรียนประจำวัน
และมีจำนวนนักเรียนที่มากและต้องการสรุปรายงาน

เหมาะโรงเรียนต่างๆ สำหรับการเช็คชื่อนักเรียนประจำวัน

รองรับการทำงานทั้งครูและผู้ดูแล มีหน้าสรุปและออกรายงาน มีประวัติและสามารถแจ้งเตือนผ่าน Line ได้

ระบบเช็คชื่อนักเรียน

ข้อมูลที่ต้องใช้
 • ข้อมูลครู (คำนำหน้าชื่อ , ชื่อ , นามสกุล , หมวดวิชา , ตำแหน่ง , ห้องที่เป็นที่ปรึกษา , หมายเลขบัตรประชาชน , เบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลนักเรียน (คำนำหน้าชื่อ , ชื่อ , นามสกุล , ชั้น , เลขประจำตัวนักเรียน)


คุณสมบัติระบบ


ผู้ดูแลระบบ

 • จัดการข้อมูลครู
 • จัดการข้อมูลนักเรียน
 • ดูสรุปการเช็คชื่อรายวันทุกชั้นเรียน
 • ออกรายงานสรุปการเช็คชื่อของนักเรียนรายชั้นเรียนเป็น PDF
 • ออกรายงานสรุปการเช็คชื่อของนักเรียนรายบุคคลเป็น PDF
 • ดูสรุปยอดการเช็คชื่อรวมรายวันเป็นจำนวนขาด มา ลา สาย และเปอร์เซ็น
 • ออกรายงานการขาด และการสาย ในระดับสายชั้น และระดับห้องเรียน
 • ออกรายงานรวมทั้งโรงเรียน การขาด การมา การลา และการสาย
 • ตั้งค่าการหักคะแนนเมื่อนักเรียนขาด หรือสาย

ครู

 • ทำการเช็คชื่อนักเรียนหน้าเสาธงชั้นที่เป็นที่ปรึกษา (เช็คชื่อ)
 • ทำการแก้ไขการเช็คชื่อนักเรียนหน้าเสาธงชั้นที่เป็นที่ปรึกษา (แก้ไขการเช็คชื่อ)
 • ทำการส่งมอบสิทธิการเช็คชื่อหน้าแถวให้ครูท่านอื่นเช็คชื่อแทน (ส่งให้ครูคนอื่นเช็คชื่อแทน)
 • ทำการเช็คชื่อนักเรียนชั้นที่ได้รับสิทธิจากครูท่านอื่น (เช็คชื่อแทนครูคนอื่น)
 • ดูประวัติการเช็คชื่อนักเรียนหน้าแถว
 • ดูประวัติการส่งสิทธิการเช็คชื่อให้ครูท่านอื่น
 • แจ้งเตือนผ่านไลน์ เมื่อมีคนส่งสิทธิการเช็คชื่อให้
 • แจ้งเตือนผ่านไลน์ เมื่อทำการเช็คชื่อเสร็จเรียบร้อย


student att

Made with Mobirise ‌

Free HTML5 Page Maker