First Aid room

ระบบห้องพยาบาล

ระบบห้องพยาบาล

เหมาะสำหรับสถานศึกษา
 ที่มีห้องพยาบาลและต้องการการจัดการที่ไม่ยุ่งยาก
มีการรายงานผล และประวัติย้อนหลัง

เหมาะสำหรับสถานศึกษา ที่ต้องจัดการกับข้อมูลของนักศึกษาที่อาจจะมีมากเกินไป

จัดการให้เป็นระเบียบ ลดเวลาจัดการ เพื่อเอาเวลาไปดูแลสุขภาพของนักเรียน 

ระบบห้องพยาบาล

 • บันทึกการเข้ารับบริการของนักศึกษา อาจารย์
 • บันทึกรายละเอียดการให้บริการ
 • จัดทำรายชื่อ และสถิติการเข้ารับบริการ
 • การเเจ้งเตือนใน Line
 • เรียกดูรายงาน การรับยาเข้า หรือจ่ายยาออก ตลอดจนสรุปรายงานประจำวัน และประจำเดือน
 • มีรายงานการตรวจรักษา
 • มีระบบสต็อกยา ช่วยให้การจัดการระบบยาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 • สามารถส่งออก (Export) รายงานออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ ไฟล์ PDF ไฟล์ Word ไฟล์ Excel
 • รายงาน supplier ที่สั่งซื้อมากที่สุด
 • รายงานยาหมดอายุ
 • รายงานวันที่เด็กเข้าใช้บริดารมากที่สุด
 • รายงานเด็กที่เข้ารับการรักษามากที่สุด และน้อยที่สุด
first aid room

Designed with Mobirise ‌

Free Offline Site Creator